Luu_CDLTDH

42 Hệ phương trình LTĐH

đăng 09:09, 9 thg 4, 2015 bởi Anh Levan   [ đã cập nhật 10:32, 5 thg 7, 2016 ]

Ba đường Cônic

đăng 09:34, 16 thg 3, 2012 bởi Anh Levan   [ cập nhật 10:34, 5 thg 7, 2016 bởi Anh Levan ]

Các em chỉ học Elip nha !

Đường tròn trong mặt phẳng Oxy

đăng 09:31, 16 thg 3, 2012 bởi Anh Levan   [ cập nhật 10:36, 5 thg 7, 2016 bởi Anh Levan ]

Đường thẳng trong mặt phẳng Oxy

đăng 09:27, 16 thg 3, 2012 bởi Anh Levan   [ cập nhật 10:37, 5 thg 7, 2016 bởi Anh Levan ]

Giải tích tổ hợp

đăng 23:39, 29 thg 2, 2012 bởi Anh Levan   [ cập nhật 10:39, 5 thg 7, 2016 bởi Anh Levan ]

Nhị thức Newton

đăng 23:32, 29 thg 2, 2012 bởi Anh Levan   [ cập nhật 10:40, 5 thg 7, 2016 bởi Anh Levan ]

Xác suất

đăng 23:31, 29 thg 2, 2012 bởi Anh Levan   [ cập nhật 10:41, 5 thg 7, 2016 bởi Anh Levan ]

Bỏ phần Đại lượng (Biến) ngẫu nhiên rời rạc nha !

Số phức

đăng 23:20, 29 thg 2, 2012 bởi Anh Levan   [ cập nhật 10:43, 5 thg 7, 2016 bởi Anh Levan ]

Xem thêm Số phức trong các kỳ thi
Chỉ học Dạng Đại số của số phức nha !

Nguyên hàm - Tích phân và Ứng dụng

đăng 23:17, 29 thg 2, 2012 bởi Anh Levan   [ cập nhật 10:45, 5 thg 7, 2016 bởi Anh Levan ]

Giải toán bằng phương pháp tọa độ Oxyz

đăng 23:13, 29 thg 2, 2012 bởi Anh Levan   [ cập nhật 10:46, 5 thg 7, 2016 bởi Anh Levan ]

1-10 of 22