IDM MaherzWorld (crack no virus)

đăng 08:24, 28 thg 8, 2012 bởi Anh Levan   [ đã cập nhật 05:38, 21 thg 8, 2016 ]

Download IDM cập nhật mới nhất  TẠI ĐÂY

Installation:
1) Run idmanxxx.exe to install the program.
2) Exit program from system tray.
3) Copy IDMan.exe from folder 'Patch' into the program folder in Program Files and confirm replacing.
4) Double click Maherz.reg file and confirm registry edit.
5) Run the program and enjoy. 

 
Cài đặt:
1) Chạy  idman625.exe  để cài đặt chương trình.
2) Thoát chương trình từ khay hệ thống.
3) Copy file  IDMan.exe  từ thư mục Patch vào thư mục chương trình trong Program Files và xác nhận thay thế.
4) Nhấp đôi vào tập tin  Maherz.reg  và xác nhận đăng ký chỉnh sửa.
5) Chạy chương trình và thưởng thức.